استانداردها

استانداردهای حاکم بر تولید جی آر سی

  • استاندارد BS EN 1170-1 یا آزمایش نشست که روزانه انجام می شود تا از همسانی ملاط اطمینان حاصل شود.
  • استاندارد BS EN 1170-2 یا آزمایش کیسه و سطل که روزانه بر روی گرید 18 انجام می شود تا از کالیبراسیون نسبت دوغاب و فیبر اطمینان حاصل شود.
  • استاندارد BS EN 1170-3 یا تست شستشو که روزانه انجام میشود تا محتوی فیبر ماده گرید 18 را تایید کند.
  • استاندارد BS EN 1170-4/5 یا تست‌های خمش که از جمله حیاتی ترین آزمایشاتی است که باید با فراوانی مشخص، روزانه انجام پذیرد.
  • استاندارد BS EN 1170-6 که برای سنجش جذب آب و بصورت ماهانه صورت می‌گیرد.